Danh Sách (List) Tin


Contact Information
Contact Thao
: 437 775 3759
: Eats York, ON
More Information
Nhà hàng Vietnamese và Thái cần tuyển nguời phụ bếp yêu cầu có một ích kinh nghiệm , sẽ đưọc huớng dẫn thêm khi không có kinh nghiệm
chủ rất dể tính trong việc ăn uống . có thể trả tiền mặt hoac pay cheque tuỳ theo các bạn. liên hệ 437 775 3759 đễ biết thêm chi tiết
This Ad has been viewed 881 times.